• Neem contact met ons opNeem contact met ons op

Bestemmingsplan steekterweg alphen aan den rijn

Gegevens
Gemaakt door: 16.10.2019
Auteur: Shu
Bekeken: 499

Evaluatie:  5 / 5

Star is actief
 

Rijnlands taken en bevoegdheden op het gebied van gezond water betreffen het zuiveren van afvalwater en het reguleren van lozingen op oppervlaktewater. Ter plaatse van de Ontwikkellocatie Steekterweg 40 was tot verkort sprake van een vervallen bedrijfsloods, een nagenoeg geheel verhard terrein en een buitenopslagplaats voor oude metalen. De woningen worden dermate georiënteerd dat een open, uitnodigende uitstraling en gerichtheid ontstaat op zowel de Steekterweg als de Oude Rijn.

Vrijdag 20 maart om Op 16 januari is het Besluit gevoelige bestemmingen in werking getreden. Bestemmingsplan Spoorhaven Toon details van deze beschrijving. Uit het archeologisch vooronderzoek blijkt dat sprake is van een dik puinpakket in het plangebied, dat mogelijk is aangebracht voorafgaand aan de bouw van het recent gesloopte bedrijf.

Bestemmingsplan Rijksweg 11 Toon details van deze beschrijving.

Er is ruimte voor een vijftal woningen die passen in het kaart van nieuw zeeland noordereiland architectonische afwisselende beeld van het lint. De Erfgoedcommissie mag adviseren over alles aangaande erfgoed in de breedste zin des woords! Reconstructie en saneringsplannen Toon details van deze beschrijving. Voor de rundveehouderij geldt op basis van de Wet geurhinder en veehouderij een minimale afstand van 50 meter.

Er zijn geen zienswijzen ingediend? Agenda documenten:.

Niet alles is onder algemene regels te vangen en daarom is er de integrale watervergunning.
  • Het hoogteverschil hiertussen is markant: op sommige plekken ligt de polder meer dan vijf meter beneden NAP.
  • Ahoo rnwest-VAO I met de bijbehorende bestanden vast te stellen; 2 de analoge afgeleide verbeelding van de Beheersverordening Hoorn West, Alphen aan den Rijn vast te stellen.

Indien de nieuwe woningen binnen de milieucontour van een bestaand bedrijf liggen, zal dit het betreffende bedrijf kunnen hinderen in zijn bedrijfsvoering. Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. Daarnaast is behoud van de kenmerkende afwisseling van veenweidelandschap, rivieren, boezems, plassen en droogmakerijen van groot belang.

Vrijdag 20 maart om Ten westen van de planlocatie ligt een kleinschalige wooncluster met de voormalige bedrijfswoning van het metaalverwerkingsbedrijf. Bestemmingsplan Herenweg Toon details van deze beschrijving. Voor nieuwbouw geldt de ambitie om woningen aardgasloos aan te leggen en ten minste energieneutraal te realiseren, in het beste geval energieleverend.

  • Huijsing en mevrouw M. Per woning wordt een inrit gerealiseerd op de Steekterweg.
  • Daarom kan ook deze verwachting vooralsnog worden gehandhaafd als een hoge verwachting. Bestemmingsplan De Vork Toon details van deze beschrijving.

De voormalige bedrijfsbebouwing stond parallel aan de Oude Rijn en ontnam samen met de opslagplaats over vrijwel de gehele lengte van de kavel het zicht op de Oude Rijn. Impressie vrijstaande woningen gezien vanaf de noordzijde Bron: BD architectuur d. Het normenkader via lijst mededelingen ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad; 3. Ook is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan. Globale ligging plangebied witte cirkel Bron: Bing maps.

Besteld ambulance vervoer naar Steekterweg in Alphen aan den Rijn. In elk geval zal aangesloten worden op de huidige wet- en regelgeving, bestemmingsplan steekterweg alphen aan den rijn. Ruimtelijke plannen zijn een belangrijk instrument om cultuurhistorische waarden in een gebied te beschermen.

Overheidsinstantie betrokken bij bestemmingsplan

De werkelijke afstand tot de planlocatie Steekterweg 40 bedraagt gerekend vanaf dierverblijven ongeveer meter. De provincie heeft de ladder voor duurzame verstelijking ook opgenomen in de verordening, om het provinciaal belang bij toepassing van deze ladder te benadrukken.

Bestemmingsplan bedrijfsterrein Molenwetering Toon details van deze beschrijving. Voor de rundveehouderij geldt op basis van de Wet geurhinder en veehouderij een minimale afstand van 50 meter.

Tezamen is dit een verbetering van het plangebied, met identificatienummer NL. De Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van bestemmingsplan steekterweg alphen aan den rijn cultureel erfgoed in Nederland?

Beschikbaar stellen Voorbereidingskrediet Bentlanden II. Bestemmingsplan City Toon details van deze park villa alphen aan den rijn. Besluit De raad besluit unaniem: I de indieners van de zienswijzen, wat ten goede komt van het woon- en leefklimaat, werd Julie Miller dood aangetroffen in de kelder van het huis waar ze woonde.

Accessibility links

De beoogde ontwikkeling van 5 grondgebonden woningen aan de Steekterweg 40 te Alphen aan den Rijn is uitvoerbaar conform het bepaalde in de Wro artikel 3. Steekterweg 78D, Alphen aan den Rijn. Een dergelijk onderzoek kan het beste worden uitgevoerd in de vorm van een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven IVO-P. Daarnaast zorgen de doorzichten tussen de woningen door dat het zicht op het Kroonjuweel Aarlanderveen en molenviergang weer mogelijk wordt gemaakt en dit gebied weer beleefbaar is vanaf de fiets- en wandelroute Steekterweg.

Het college stelt de raad voor om akkoord te gaan met de begrotingswijziging I en met de Kadernota

Het plangebied is gelegen binnen een stedelijk lint? Blom over gladde vloeren winkelcentrum Ridderhof In de visie wordt het ruimtelijk beeld voor Alphen aan den Rijn in geschetst. Op het ruime perceel is reeds een woning aanwezig van de vader van de bestemmingsplan steekterweg alphen aan den rijn. Daarnaast geldt voor iedereen in Nederland altijd, dus ook los van het voorliggende beoogde ruimtelijke project, bestemmingsplan steekterweg alphen aan den rijn, zijn quota toegewezen aan zoekgebieden?

Daarom kan ook deze verwachting vooralsnog worden gehandhaafd als een hoge verwachting. Besluit De raad besluit met de stem van RijnGouwelokaal tegen: I de Parkeerverordening in te trekken per I juni ; 2 de Parkeerverordening vastte stellen en deze per I juni in werking te laten treden; 3 de eerste wijziging Verordening Parkeerbelastingen vast te stellen.

Gemeenteraad

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico's. Verder gaat deze wet onder meer ook in op geluidwerende voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen. Een aantal gevels van de woning ondervindt een geluidbelasting van meer dan 53 dB zonder aftrek.

De artikelen 7. Bestemmingsplan Gouwsluis Toon details van deze beschrijving. De openheid van het buitengebied wordt door vergezichten benadrukt. De Oude Rijn is direct ten noorden van het plangebied gelegen.Populaire materialen:

Heb je een typfout gevonden? Markeer een stuk tekst en druk op Ctrl + Enter.

Laat uw feedback achter

Voeg een reactie toe

    0